Artikel 1: Definities


1.1 Opdrachtnemer


De eenmanszaak TBLD-Academy, vertegenwoordigd door JJHR (René) Rensen, van Aldenburglaan 7, 6994 AV De Steeg. tevens handelend onder de naam R+S+ Onderwijsadvies


1.2 Opdrachtgever


De natuurlijke- of rechtspersoon de TBLD- Academy opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.


1.3 Overeenkomst


De overeenkomst die TBLD-Academy met opdrachtgever sluit tot het verlenen van diensten als interim-management, training, coaching en advies.


1.4 Opdracht


De opdracht die TBLD-Academy van opdrachtgever ontvangt tot het uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde diensten.


Artikel 2 Toepassing


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tot stand komen, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en TBLD-Academy gesloten overeenkomsten


2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens TBLD-Academy binden TBLD-Academy uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.


2.3 Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden van welke aard dan ook van opdrachtgever uit.


Artikel 3 Offertes


3.1 Offertes worden door TBLD-Academy aangeboden en zijn gedurende 1 maand geldig.


3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal TBLD-Academy de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten


Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen


4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


4.2 De prijs die TBLD-Academy heeft opgegeven voor werkzaamheden die door TBLD-Academy worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeen gekomen specificaties.


Artikel 5 Bevestiging opdrachten en tot stand komen overeenkomsten


5.1 TBLD-Academy stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen hebben ingediend bij TBLD-Academy.


Artikel 6 Annulering


6.1 De opdrachtgever is gerechtigd om een overeenkomst met TBLD-Academy te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor door TBLD-Academy ontstane schade vergoedt.

- wanneer annulering plaatsvindt in de periode van 7 dagen of korter voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd

- wanneer de annulering plaatsvindt 8 dagen of meer voor aanvang van de opdracht, is opdrachtgever 70% van het overeengekomen bedrag verschuldigd


Artikel 7 Betalingen


7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door TBLD-Academy is vereist.


7.2 TBLD-Academy is gerechtigd tot incasso over te gaan, waarbij de kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.  Tevens zal bij niet tijdige betaling vertragingsrente in rekening worden gebracht.


Artikel 8 Inschakeling derden


8.1 Indien zulks naar het oordeel van TBLD-Academy redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is TBLD-Academy gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. TBLD-Academy blijft onverminderd verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht cq de overeenkomst.


Artikel 9 Intellectueel eigendom


9.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van TBLD-Academy mogen het cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.


9.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van TBLD-Academy mag niets van het door TBLD-Aacdemy aangereikte gedachtegoed in enig retrieval systeem worden opgenomen.


Artikel 10 Geheimhouding


10.1 TBLD-Academy en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


10.2 De geheimhouding van TBLD-Academy betreft eveneens de gevallen waarin binnen coaching een cliënt, niet zijnde de opdrachtgever, geheimhouding verlangt.


Artikel 11 Aansprakelijkheid TBLD-Academy


11.1 TBLD-Academy is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor schade of zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever bij het laten verrichten van diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.


11.2 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande artikelen, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van TBLD-Academy te allen tijde beperkt tot 10% van de op grond van een overeenkomst door TBLD-Academy aan opdrachtgever gefactureerde en facrtureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van TBLD-Academy in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van TBLD-Academy in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.


11.3 tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van TBLD-Academy, zal opdrachtgever TBLD-Academy vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of diensten en zal hij TBLD-Academy alle schade vergoeden die TBLD-Aademy lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


Artikel 12 Overmacht


12.1 Indien TBLD-Academy door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.


12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.


12.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schade vergoeding, ook niet als TBLD-Academy als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.


12.4 TBLD-Academy zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 13 Toepasselijk recht


13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 14.


14.1 Daar waar in bovenstaande algemene voorwaarden wordt gesproken van TBLD-Academy dient ook R+S+ Onderwijsadvies gelezen en wettelijk gerespecteerd te worden.

Algemene Voorwaarden van de TBLD-Academy